دکتر علی جان آژ

پزشک عمومی - رئیس اداره اعتبار بخشی

کارشناسان :
آقای عبدالله پور 

آدرس         :
بلوار جمهوری اسلامی - چهار را شفا - معاونت درمان دانشگاه - اداره اعتبار بخشی

تلفن تماس  :31215659
-034

شرح وظايف اداره اعتبار بخشي بيمارستانها

1- تدوبن برنامه عملياتي ساليانه جهت اداره اعتبار بخشي

2-ارتباط مستمر با اداره اعتبار بخشی وزارت متبوع و پیگیری امور مربوطه

3-ارتباط مستمر با بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه و انجام بازدیدهای دوره ای

4-پيگيری آموزش مداوم كارشناسان اعتبار بخشي در جهت اطلاع از آخرین استانداردهاوآئین نامه های موجود

5-نظارت بر عملكرد كارشناسان اعتبار بخشي بيمارستانها در راستاي ارزيابي بيمارستانها

6-برنامه ريزي جهت زمان بندي اعتبار بخشي بيمارستانها باهماهنگي وزارت متبوع واعلام به بيمارستانهاي تحت پوشش

7-هماهنگي بادانشگاههاي علوم پزشكي درراستاي حضور ارزيابان ارشد جهت انجام اعتبار بخشي

8-هماهنگي با حوزه هاي مختلف دانشگاه بمنظور مشاركت در اعتبار بخشي

9-هماهنگي با كارشناسان سازمانهاي بيمه گر درراستاي اعتبار بخشي

10-انجام ا عتبار بخشي ساليانه کليه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه

11-هماهنگي و نظارت برارسال نمرات وامتيازات بيمارستانها در اعتبار بخشي به وزارت متبوع

12-اعزام ارزيابان ارشد اعتبار بخشي به ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

13-نظارت برآموزش استانداردهاي اعتبار بخشي در مراكز درماني واجراي مستمر آن

14-ارسال گواهينامه اعتبار بخشی موسسات درماني به مراكز ذيربط

15-پیگیری و اجرای دستورات و امور محوله از سوی مقام مافوق

               ********************************************************************************

* کتاب راهنمای نسل نوین استانداردهای اعتبار بخشی ملی  بیمارستانها(1395)          بخش اول            بخش دوم 


​*استاندارد ها و سنجه های اعتبار بخشی ملی  95        کلیک کنید

* پاور پوینت برنامه بهبود کیفیت
                                    کلیک کنید

*راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران ( فایل های پیوست )        کلیک کنید 

1. فهرست تغییرات فایل های پیوست (93)                       کلیک کنید

2. اصلاحیه پیوست های واحد بهبود کیفیت                       کلیک کنید
 
3. اصلاحیه پیوست های واحد آزمایشگاه                          کلیک کنید

4. پیوست های جدید بهداشت حرفه ای                           کلیک کنید
  

 *راهنمای جدید بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار              کلیک کنید

* بخش نامه های جدید ایمنی بیمار و فایل های مرتبط       کلیک کنید

*تمامی بخش های بالینی که استاندارد ارزیابی اولیه ای (تغذیه ای) در آنها آمده است لازم است از فرم پیوست شده ذیل استفاده نمایند

 - فرم جدید ارزیابی تغذیه ای                                        کلیک کنید

 * کلیات تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی و تدوین خط مشی         کلیک کنید  

 ​* راهنمای برنامه عملیاتی تفضیلی                                                      کلیک کنید     
  
 * FMEA                                                    کلیک کنید 

*  RCA Real Final                                   کلیک کنید

Risk mnagement real final ca2             کلیک کنید

* درجه بندی اعتبار بخشی بیمارستانها        کلیک کنید